Vedtægter

Vedtægter for foreningen Frivilligcenter Billund 2019

§ 1 Navn og hjemsted.
Frivilligcenter Billund (herefter benævnt F.B.) er et frivilligcenter med hjemsted i Billund Kommune.

§ 2 Formål.
Foreningens formål er: At styrke og synliggøre det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde i Billund kommune.
At fungere som ressourcecenter for foreninger og enkeltpersoner, som yder en frivillig social og sundhedsmæssig indsats.
At udvikle det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde
At udvikle et bredt samarbejde mellem F.B. og andre frivillige sociale organisationer.

§ 3 Aktiviteter.

• Servicering, råd og vejledning til medlemmerne i forbindelse med rekruttering og aktiviteter for de frivillige.
• Iværksættelse af projekter med et socialt/sundhedsfremmende formål.
• Igangsætning af selvhjælps- og netværksgrupper.
• Formidling af kontakt mellem potentielle frivillige og frivillige sociale foreninger i kommunen.
Aktiviteter til opfyldelse af foreningens formål udføres hovedsagelig ved frivillig ulønnet indsats.

§ 4 Medlemmer.
Frivillige foreninger, grupper og enkeltpersoner kan blive medlem af F.B., hvis deres aktiviteter falder inden for F.B.s formål.

I tvivlstilfælde afgøres optagelse af ny medlemmer af bestyrelsen.

Medlemskab kan ophæves ved undladelse af indbetaling af kontingent, eller efter beslutning (jfr. § 8 og § 12).

§ 5 Tavshedspligt.
Alle medarbejdere og frivillige i F.B. er underkastet tavshedspligt om forhold, som den enkelte under udførelsen af sit arbejde/indsats, måtte blive bekendt med, og som i kraft af deres karakter må betragtes som personlige og fortrolige.

Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden.

Der sker kun registrering af oplysninger, der er nødvendige for at bevare kontakten med de personer, der deltager i foreningens aktiviteter. Registrering sker kun med accept fra de pågældende. Der sker ingen indberetning til offentlige myndigheder.

"Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger" overholdes.

§ 6 Repræsentantskab.
F.B.s øverste myndighed er repræsentantskabet, der afholder sit årlige ordinære repræsentantskabsmøde inden udgangen af første kvartal. Mellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af den på mødet valgte bestyrelse.

Medlemmerne indkaldes til repræsentantskabsmøde på F.B.s hjemmeside samt pr. e-mail eller brev med 3 ugers varsel.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal som minimum indeholde:

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af to stemmetællere
Årsberetning
Planer for det kommende år
Godkendelse af:
Regnskab
Kontingent
Budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være FB i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslagene offentliggøres umiddelbart derefter på F.B.s hjemmeside, og medlemmerne skal selv sørge for at holde sig orienteret om disse forslag.

Repræsentanter:

Hver forening, gruppe eller enkeltperson udpeger én repræsentant til at deltage på repræsentantskabsmødet.

Alle medlemmer i medlemsforeningerne har taleret, men kun den udpegede repræsentant fra foreningerne, grupperne eller enkeltpersonerne har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal undtagen ved forslag jfr. §10 og §13.

§ 7 Bestyrelsen.
Det tilstræbes at sammensætte en bestyrelse, der er bredt forankret i Billund Kommunes frivillige liv.

Bestyrelsen består af 9 personer. Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år.

I ulige år er 5 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder den siddende 1. suppleant indtil næste repræsentantskabsmøde.

Der vælges 2 suppleanter med funktionstid på 1 år. Desuden vælges autoriseret revisionsfirma med funktionstid på 1 år.

Repræsentanterne kan frit vælge mellem de opstillede kandidater uafhængigt af disses geografiske og foreningsmæssige tilhørsforhold. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.

Centerleder deltager almindeligvis i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at varetage alle medlemmers interesser uafhængigt af geografi og repræsentation i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan vælge at lade andre deltage i bestyrelsesmøderne eller i dele heraf, naturligvis uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter afholdt repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen mødes mindst 6 gange årligt, eller når formanden finder det fornødent, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indkaldelse finder sted på mail eller brev med angivelse af dagsorden. Der udfærdiges referat fra bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

Bestyrelsen kan ansætte en centerleder og medhjælper(e) i F.B.

§ 8 Økonomi.
Regnskab og revision følger kalenderåret jfr. regler for Grundfinansiering.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

Kontingent fastsættes på repræsentantskabsmødet.

§ 9 Hæftelse og tegningsregler.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

I den enes fravær tegnes foreningen af formanden eller kassereren og et bestyrelsesmedlem. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 10 Ændring af vedtægter.
Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.

 § 11 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes via mail og hjemmesiden senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3 og 10 nævnt i § 6.

Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har ønsket det ekstraordinære repræsentantskabsmøde indkaldt, er til stede på repræsentantskabsmødet, kan dagsordenen nægtes behandlet af repræsentantskabet.

Tale- og stemmeret følger de for det ordinære repræsentantskabsmøde gældende regler.

§ 12 Eksklusion.
En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller misbruger foreningens formål.

Beslutningen kan appelleres til repræsentantskabet, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

§ 13 Nedlæggelse af Frivilligcenter Billund.
Til F.B.s opløsning kræves vedtagelse på et repræsentantskabsmøde med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede.

Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til et nyt repræsentantskabs- møde, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Det sidste repræsentantskabsmøde indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter det første repræsentantskabsmøde.

Ved nedlæggelse af foreningen skal foreningens aktiver, herunder overskud og formue, gå til støtte i hhenhold til §2 til Billund Kommune, hvilket besluttes af de fremmødte og godkendes af Billund Kommune.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet i Grindsted 28/2-2019

Frivilligcenter Billund
Nymarksvej 10
7200 Grindsted
Tlf. 75323261


  • Mandag - torsdag
    Kl. 09.00 - 15.00
  • Fredag
    Kl. 09.00 - 13.00
Send en besked
Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning