Strategi og mål

Strategi for Frivilligcenter Billund 2020
Overordnet formål med Frivilligcenter Billund
• At styrke og synliggøre det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde i Billund kommune.
• At fungere som ressourcecenter for foreninger og enkeltpersoner, som yder en frivillig social og sundhedsmæssig indsats.
• At udvikle det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde
• At udvikle et bredt samarbejde mellem F.B. og andre frivillige sociale organisationer.
Dette gøres blandt andet gennem

Aktiviteter
• Servicering, råd og vejledning til medlemmerne i forbindelse med rekruttering og aktiviteter for de frivillige.
• Iværksættelse af projekter med et socialt/sundhedsfremmende formål.
• Igangsætning af selvhjælps- og netværksgrupper.
• Formidling af kontakt mellem potentielle frivillige og frivillige sociale foreninger i kommunen.
Herudover er Frivilligcenter Billund i tæt dialog med Billund Kommunes frivillighedskonsulent, Frivilligrådet og voksenudvalget i Billund Kommune for at sikre de mest optimale rammer for den frivillige sociale indsats i Billund Kommune.
Der udarbejdes desuden hvert år handleplaner for ovenstående aktiviteter samt udvalgte fokusområder, der sikre konkrete tiltag, ansvarsfordeling og opfølgning. Strategi og handleplaner bliver tilpasses og fulgt op på i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Frivilligcenter Billund under Coronatiden
Frivilligcenter Billund har haft lukket pga. Corona. Frivilligcenterets fokus på de gamle og svage i lokalområdet har medført, at vi har lavet en annonce, der har til formål, at få gamle, der ikke benytter internettet, til at gøre brug af de mange telefoniske platforme, der ønsker at hjælpe i denne coronatid.

Sammen – men med afstand
Frivilligcenter Billund har en gårdhave tilknyttet huset, der står ubrugt og tilgroet hen. I forbindelse med en genåbning ønsker Frivilligcenter Billund at så mange foreninger som muligt kan mødes uden at være nervøse for smittefarer. En indretning af gårdhaven med siddemuligheder, der har afstand til hinanden, men stadig så tæt at man kan snakke sammen, kan løse udfordringerne. Uderummet skal have gravet planter op og tilføjet nye, lagt fliser, for at skabe den nødvendige plads til at mødes med den rette afstand.

Ressourcer
Der er nedsat en arbejdsgruppe med frivillige repræsentanter fra en række foreninger, der skal være med til at skabe et uderum, der gør det muligt at mødes trods afstand.
De frivillige skal komme med inputs til den detaljerede plan for gårdhaven samt bidrage med den nødvendige praktiske hjælp i mindre grupper og på sikker afstand. Frivilligcenter Billund har derfor søgt fonde til materialer på 50.000 kr. – der afventes svar.

I sidste ende er alle medlemmer af de mange foreninger tilknyttet Frivilligcenter Billund en del af projektet, da de kan bruge gårdhaven til at mødes forsvarligt og trygt både under og efter Coronakrisen.

Tidsplan
April/maj: fondssøgning
Maj: arbejdsgruppen kommer med inputs og laver en plan på baggrund af ressourcer og muligheder.
Maj/juni: Etablering af den trygge gårdhave

På vegne af bestyrelsen underskriver vi hermed strategi for Frivilligcenter Billund i 2020

Grindsted, 4. maj 2020

 


Fokusområder i 2020

I 2020 har bestyrelsen valgt at have særligt fokus på ensomhed blandt Unge (15-25 år) og  Gamle.

Ensomme
Ensomhed er udbredt både blandt unge og gamle, og Frivilligcenteret har fokus på at gøre en særlig indsats for at forebygge og modvirke ensomhed netop blandt de to målgrupper. Der er mange gode lokale indsatser for både unge og gamle, men der mangler netværk på tværs af indsatserne og mulighed for at samarbejde omkring udfordringerne. Derfor er netværksdannelse på tværs af foreninger, kommune, frivillige mv. og målgrupperne en vigtig metode. Involvering af målgruppens egne ressourcer er ligeledes en vigtig metode til at forebygge og modvirke ensomhed.

Ungenetværk på tværs
Frivilligcenter Billund har siden efterår 2019 haft fokus på at bringe unges ressourcer i spil ved at etablere et ungenetværk på tværs af foreninger, organisationer og offentligtansatte i Billund Kommune, der har fokus på at gøre det nemmere og mere attraktivt for unge at deltage i frivilligt arbejde. Indsatsen fortsætter og udvikles yderligere i 2020. Læs mere om ungnetværket her

Formål
• At få flere unge (herunder dem der er anses for at være udsatte) involveret i frivilligt arbejde og bruge deres involvering til at øge egen og andres trivsel, herunder forebygge og modvirke ensomhed. Konkret ønskes 25 unge involveret i frivilligt socialt arbejde i 2020.
• At styrke foreningers mulighed for at rekruttere unge til deres foreningsaktiviteter og udnytte viden og erfaringer på tværs af foreninger.
• At samkøre den lokale ungeindsats med den nationale indsats Ressourcer i spil som Frivilligcenter Billund er en del af, for herigennem at udvikle metoder, der kan afprøves, evalueres og senere udbredes til andre Frivilligcentre.

Aktiviteter
• Afholde 2 workshops til at samle og udvikle et ungenetværk på tværs af foreninger (de blev afholdt i december 2019 og januar 2020)
• Samle en styregruppe på tværs af foreninger, organisationer og institutioner i Billund Kommune, samt bestående af unge (den blev samlet i første kvartal af 2020),
• Der afholdes en række møder med styregruppen, der har til formål at præcisere formålet med netværket og indsatsen.
• Møder med relevante samarbejdspartnere, for at finde mulige platforme, foreninger mv., hvor ungenetværket kan involvere sig.
• 2 workshops der planlægges sammen med styregruppen og unge.
• Basen for ungenetværket bygges op i samarbejde med to lokale unge, der ønsker at gå foran i udviklingen af netværket.
• Foreninger beskriver hvad de som forening kan tilbyde af frivilligt arbejde, herunder kompetencer man opnår gennem arbejdet.
• Opbygning af en digital platform (som del af Frivilligcenter Billunds nye hjemmeside – social vejviser), hvor match mellem unge og foreninger kan ske.
• Afholdelse af mindst 2 rekrutteringsaktiviteter, arrangeret for og med unge som omdrejningspunkt, der skal gøre opmærksom på netværket og muligheden for at unge kan blive frivillige. Interesserede foreninger er medarrangører.

Centerleder Noémi Rasmussen og ungementor Poul Siggard Skovhus fra Billund Kommune er sammen tovholdere på ovenstående aktiviteter.

Lokalt samarbejde

Billund Kommunes ungeafdeling og Frivilligcenteret arbejder tæt sammen om projektet. I forbindelse med workshops har flere foreninger, organisationer og unge desuden tilkendegivet, at de vil støtte op om udviklingen af et ungenetværk. Der er forventning til at endnu flere foreninger, grupper og organisationer ønsker at bakke op om initiativet, når kendskabet til netværket øges.

Nationalt samarbejde
Indsatsen er desuden en del af projektet Ressourcer i Spil som ledes af FriSe og inkluderer to Frivilligcentrer ud over Billund Frivilligcenter.

Ressourcer
Med deltagelsen i Ressourcer i spil følger 200.000 kr. til projektlederløn samt 11.000 kr. til aktiviteter målrettet for og med udsatte unge.
Der er desuden bevilliget 60.000 kr. til ungeindsatsen gennem §18 midlerCenterleder har projektlederrollen.


Tidsplan
Ressourcer i spil er oprindeligt sat til at strække sig fra marts 2020 til september 2010. Men grundet nedlukning for foreninger er der søgt om udskydelse af start til august 2020. Tidsplanen er derfor sat i bero og yderligere udvikling af metoder samt evaluering af indsatsen vil ske i samarbejde med de involverede parter lokalt og nationalt, så snart projektet for alvor skydes i gang.


Gamle
Formål
• At øge trivsel og livskvalitet blandt gamle i Billund Kommune og derigennem forbygge ensomhed.
• Skabe netværk mellem vennekredse og andre interessenter og ressourcepersoner, der arbejder med gamle i Billund Kommune.

Målgruppe
Borgere i Billund Kommune på plejehjem og evt. i beskyttede boliger, der ikke har helbred til at benytte sig af de mange tilbud for ÆLDRE medborgere.

Aktiviteter
Vi vil blandt andet tage udgangspunkt i de vennekredse, der er tilknyttet hvert af kommunens plejecentre.
Vi vil finde ud af, hvad de laver, hvad de gerne vil lave og hvilke udfordringer, de evt. har.
Det vil vi gøre ved at invitere hver vennekreds for sig ind på Frivilligcentret til kaffemøde og dialog.
Vi vil herefter via inspirationsmøder og evt. kurser prøve at bakke op om vennekredsenes arbejde, så det kan blive til endnu mere gavn for de gamle medborgere i kommunen, herunder støtte vennekredsene i rekruttering af nye venner.
Vi regner med, at kaffemøderne kan foregå i september-oktober, og at vi herefter går i gang med at finde ud af, hvordan Frivilligcentret kan tilrettelægge relevante møder/kurser/aktiviteter for vennekredsene.

Vi vil også gerne i dialog med kommunens ældrechef og plejehjemslederne, da de er nøglen til kontakten til vennekredsene.

Vennekredsene er involveret i Kartoffeldagen (omkring 15. juni), hvor Billund Kommunes Kartoffellaug besøger plejecentrene med nyoptagne danske kartofler. Der er således allerede én aktivitet, der er fælles for alle centre, og Anne Eriksen, formand for Frivilligcenter Billund, er initiativtager til denne.

Ressourcer
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af tre fra bestyrelsen og et tidligere bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for udvikling og afholdelse af aktiviteter med sparring og hjælpe fra centerleder.

Der er søgt og doneret 6.500 kr. til indsatsen fra Veluxfonden

Tidsplan
Juni 2020 – april 2021
Juni: kartoffeldagen
Sep.-okt.: kaffemøder
Nov.: netværksmøder/kurser
Jan-april: aktiviteter for gamle 

Frivilligcenter Billund
Nymarksvej 10
7200 Grindsted
Tlf. 75323261


  • Mandag - torsdag
    Kl. 09.00 - 15.00
  • Fredag
    Kl. 09.00 - 13.00
Send en besked
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning