Skip to main content

Vores historie

Frivilligcenter Billunds bestyrelse

Man kan roligt kalde Frivilligcenter Billunds bestyrelse for en arbejdende bestyrelse.
Den vane har vi tilegnet os under den årelange kamp for at få et grundfinancieret frivilligcenter i vores kommune, hvilket lykkedes i 2019. Det har krævet et godt sammenhold, mange timer og jysk stædighed at nå der til, og vi har tænkt os at fortsætte efter samme recept, uden dog at træde vores dygtige centerleder i hælene hele tiden.

Da vi er et nystartet center, er der stadig mange formelle ting, som er dagligdag i andre centre, som vi skal bruge mere tid på. Men vi vil alligevel i gang med alle de aktiviteter, som vi har drømt om i årevis. En stor del af bestyrelsens arbejde handler derfor om at prioritere vores ønsker for centrets virke i en fornuftig rækkefølge. For at kunne gøre så meget som muligt arbejder vi også med at skaffe flere penge end de midler, vi opnår i med- og grundfinansiering, og vi overvåger vores økonomiske situation løbende.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter.
Alle bestyrelsesmedlemmer (på nær suppleanter) er aktivt involverede i et af vores stående udvalg, hvor centerlederen sidder med i begge:

Visionsudvalget
Bestyrelsesformanden er født medlem, og udvalget sørger for, at vi holder vores aktiviteter og indsatser op i mod vores mål og visioner, og at vi ikke gaber over mere, end vi kan klare

Husudvalget
Kontorets sekretær er født medlem, og udvalget arbejder med at opspore og forebygge problemer i den daglige drift, kigger på husregler, nødvendige udbedringer mm. Udvalget skal også tage hånd om de frivillige, der er tilknyttet frivilligcentret, pt kontor- og rengøringshjælp.

Begge udvalg sender referater ud til alle bestyrelsesmedlemmer og kommer med indspil til dagsordenerne for bestyrelsesmøderne.

Der ud over nedsætter vi løbende andre småudvalg, f.eks. omkring hjemmeside, fondsansøgninger/
økonomi, forbedring af de fysiske rammer samt bestyrelsesbårne aktiviteter.

Frekvensen af bestyrelsesmøderne er typisk 10 om året, og derudover selvfølgelig repræsentantskabsmødet.

De to faste udvalg mødes i mellem bestyrelsesmøderne; visionsudvalget som minimum en gang om måneden og husudvalget efter behov.

I Corona-tiden har vi haft gode møder via Skype.

Udgangspunktet er, at det enkelte bestyrelsesmedlem placerer sig der, hvor vedkommende kan gøre mest gavn, og vi er så heldige, at vores ekspertiser er vidt forskellige, og at vi dermed kan komme rigtig godt rundt om alle de bestyrelsesfunktioner, der skal til for at give frivilligcentret og centerlederen en god baggrund at arbejde på.

Vi har en god og humoristisk tone i bestyrelsen, og lægger vægt på, at vi alle har samme mål: Et velfungerende frivilligcenter til gavn for alle i Billund Kommune.